De competenties van de A&O-adviseur als kerndeskundige

In deze module houden we rekening met de veranderingen rond de certificering van A&O-deskundigen. Er wordt gedacht en gewerkt aan een tweedeling: de “smalle” certificering d.m.v. het toetsen van de RI&E en de nog steeds  bredere geldende certificering of registratie als algemeen A&O-deskundige.

Bij de NAAW denken we dat het je in elk geval de RI&E niet alleen moet kunnen toetsen maar ook kunnen opzetten en uitvoeren. Die eis is in de Arbowet gewoon blijven staan.
De stand van zaken anno 2023 is als volgt:

 1. De Arbeidsomstandighedenwet is ongewijzigd gebleven en dus wordt nog steeds een certificering op het brede vakgebied geëist.
 2. De door SZW voorgestane certificering leidt wel tot het recht een RI&E te toetsen maar geeft geen erkenning als vak-kerndeskundige m.b.t. het vakgebied Arbeid&Organisatiedeskundige, zoals de wet eist. Het hoogs bereikbare is de erkenning als arbokerndeskundige.
 3. Er is dus een gat gevallen tussen wat de wet eist en wat SZW heeft bedacht.
 4. Zowel de beroepsvereniging van de veiligheidskundigen als die van de A&O-ers hebben besloten dat hun kerndeskundigen een erkende opleiding moeten hebben gevolgd om zich kerndeskundige te noemen. En daarnaast worden door hen de brede certificeringseisen gehandhaafd.
 5. De arbeidshygiënisten hebben zelfs besloten niet mee te doen aan de “smalle toetscertificering”
 • Bij het examineren van de smalle certificatie moet je ook laten blijken dat je de toetsing doet aan de hand van de inrichting van het arbobeleid in bedrijven (de systeemtoets) en de stand van de arbodienstverlening en de wetenschap (de PSA-scope-toets).
 • Bij de bredere certificering moet je ook over een RI&E kunnen adviseren, het opzetten en uitvoeren en verdiepend onderzoek kunnen doen en verbeterbeleid kunnen bedenken en de werkgever bij de uitvoering ervan kunnen ondersteunen.

 1. Bij elkaar genomen zou je nu na het volgen van module 2 (de stand van de wetenschap) en module 4 (goed onderzoek leren doen) plus module 5 moeten kunnen slagen voor de eerste certificeringstoets.
 2. Module 3 (adviseren), module 6 (analyseren van de organisatie van het werk vanuit de bedrijfskunde) en module 7 (sturen op cultuur, gedrag en, vooral, beleid en beweging) je tweede certificeringsexamen moeten kunnen halen.

Werkwijze

In deze leergang leer je hoe dat moet en kan. Centraal staan de uitgangspunten en de uivoering van opzet en toetsing. Zowel voor het bekende instrumentarium (bijvoorbeeld de RI&E, plan van aanpak, verzuimbeleid, PSA) als voor nieuwe. Het schrijven van een goed adviesrapport komt vanzelfsprekend ook aan bod.

Deze module kent een extra aantrekkelijkheid. Er worden voorbeelden gebruikt maar deelnemers die zelf een (deel)RI&E meenemen gaan zelf actief aan de slag met de toetsing van een RI&E en het schrijven van een adviesrapport in een skills-lab.(*)

Deze module is volledig aangepast aan het Certificatieschema voor het persoonscertificaat voor arbokerndeskundigen dat met ingang van 1 juli 2022 van kracht is.

Deelnemers krijgen bij elke bijeenkomst een opdracht mee naar huis. Elke bijeenkomst bestaat uit een gastcollege, een werkcollege en de bespreking van de opdracht van vorige keer. De bijeenkomsten vinden plaats in het midden van Nederland op een prachtige locatie.

(*) Het Praktijk-laboratorium biedt een leerwerkplaats waarin theorie en handelingsmodellen worden ingebracht, bediscussieerd en vervolgens in de praktijk van de deelnemers worden toegepast.

Doelgroep

 • HRM-professionals
 • KAM-managers
 • Preventie managers
 • Arbo-consultants
 • Bedrijfsartsen

 • Arbeidsdeskundigen
 • Veiligheidskundigen
 • Arbeids- en organisatie deskundigen
 • En allen die verdieping zoeken in hun kennis van hun vakgebied

Planning / Programma

5. De competenties van de A&O-adviseur als kerndeskundigeUurSBUDatum
Dag 1: De moderne kijk op arbeid80,2 
Dag 2: Het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en evaluatie (RI&E)80,2 
Dag 3: Het toetsen van de RI&E80,2 
Dag 4: Van verzuim naar volwassen arbeidsrelatie80,2 
DaDag 5: Van psychosociale arbeidsbelasting naar bevlogenheid80,2 
Dag 6: Uitwisseling n.a.v. presentaties praktijkopdracht80,2 
Reflectieverslag60,1 
Lezen literatuur160,2 
Praktijkopdracht: toetsing van een RIE op maat (presentatie en toelichting)240,3 

Voor actuele data zie planning

Waardering HOBEON

Waardering Hobéon SKO-A&O, SKO-VK en SKO-AH met 6 punten.

Kosten

Deelnameprijs € 2.150,– BTW vrij

Toelichting: 
Dit bedrag is inclusief: intake, syllabus, trainingsmaterialen, dagarrangement, uitgebreide lunch, een (deelname) certificaat.