werkstress

Referenties voor de analyse van werkdruk en de werk-intensivering

Irene Houtman, Steven Dhondt , Paul Preenen , Karolus Kraan, Ernest de Vroome
Bron: Workpaper 36 tbv WRR-rapport over intensivering van het werk
Selectie: Vincent Vrooland

Gemiddeld geeft volgens het NEA-rapport 2018 40 % van de medewerkers aan dat er een hoge of te hoge werkdruk is. En dat dat om een aanpak vraagt.

Helaas komt het daar niet altijd van. Uiteraard wordt er in veel organisaties serieus aan gewerkt. Maar vaak ook niet. In de leken-praktijk van alle dag wordt het begrip “werkdruk” op te veel verschillende manieren gebruikt en uitgelegd. En ofschoon de arbeidsomstandighedenwet eist dat problemen bij de bron worden aangepakt komt het vaak voor dat werkdruk gewoonweg als gegeven wordt geaccepteerd of dat meteen gekeken wordt naar versterking van het weerstandsvermogen van werknemers.

In de wetenschap ligt dat anders. Daar wordt bij het begrip werkdruk verwezen naar de intensivering van werk. Sinds het verschijnen van het WRR-rapport over de intensivering van werk zijn de achtergronden en oorzaken bekend. En wordt om een aanpak gevraagd, meestal door het anders organiseren van het werk. Die aanpak heeft ook een duidelijke naam: sociale innovatie in bedrijven.

In dit document geven we op de volgende pagina’s eerst de bronnen van werkintensivering zoals die in de EU en in Nederland zijn onderzocht. In de daarop volgende pagina’s wordt een indeling getoond van de aangetroffen werkintensivering in een aantal voorbeeld-beroepen.

Download het gehele artikel: cijfers-3-Referenties-voor-de-analyse-van-werkdruk

Het complete rapport is te downloaden bij de externe publicaties van de kennisbank van de NAAW-website

Tabel 2.1 Definities en operationalisatie van werkintensivering in context.

 

Definitie, operationalisatieBron

‘het snel werken’

‘tegen deadlines aan werken’

Green & McIntosh (2001)
De mate waarin banen vereisen onder  grote spanning te moeten werken.Green (2004)

Aantal uren werk

Indicatoren van ‘high-performance practices’

White et al. (2003)
Toename van de ‘effort’ om de kernonderdelen van de baan uit te voeren.Wood et al. (2012)
De perceptie van de werknemer  van toenemende werkintensiteit.Franke (2015)

Een maat van ervaren intensivering  van taakeisen:

–   Toename in werksnelheid

–   Meer taken in dezelfde periode

–   Vermindering van ‘loze’ tijd

Kubicek en collega’s:

Kubicek, Paškvan & Korunka (2015)

Paškvan, Kubicek, Prem & Korunka (2016)

Kubicek & Tement (2016)

Paškvan & Kubicek (2017)

Het gevoel van werknemers dat werken veeleisender en intenser wordt.Ogbonnaya et al. (2017)

Intensivering van werk werd gemeten met  vijf dichotome items volgens aanbevelingen van de OECD (1997):

–   Toegenomen autonomie en verantwoordelijkheid

–   Toegenomen technische /professionele eisen

–   Toegenomen kennis

–   Toegenomen interdisciplinaire samenwerking

–   Toegenomen vraag naar arbeidsproductiviteit.

Bamberger et al. (2015)

Aan de hand van deze analyses kunnen we (TNO, VV) een causale keten afleiden van factoren die leiden tot werkintensivering (figuur 2.1).

De causale keten start bij de belangrijkste primaire oorzaken van de verandering, namelijk globalisering en digitalisering. Deze oorzaken leiden tot veranderingen op het niveau van de organisatie, zoals reorganisaties en het afstoten van taken. En hiermee tot het afstoten van personeel zodra hun taken niet meer tot de kerntaken van de organisatie behoren (outsourcing), tot snellere besluitvorming en kortere productietijden.

De globalisering en digitalisering van werk leiden bovendien tot de noodzaak voor organisaties om flexibeler (en bij voorkeur goedkoper) in te spelen op de klant- of productievraag. Dit doen ze door een schil van werknemers met flexibele contracten te organiseren (tijdelijk personeel, uitzendkrachten of oproep- en invalkrachten).

Figuur 2.1 De causale keten van socio-economische veranderingen naar werkintensivering (naar Paškvan en Kubicek 2017).

tabel 2.1 causale keten

T.a.v. de analyse van werkintensivering heeft TNO twee tabellen geleverd.

 1. De eerste betreft de relatie tussen taakeisen (horizontaal) en regelmogelijkheden (verticaal).
 2. De tweede tabel omvat meer zaken: daarbij is het begrip taakeisen uitgebreid met emotionele en mentale taakeisen en zijn de regelmogelijkheden uitgebreid met “tijdsautonomie (zelf rusttijden kunnen bepalen) en de sociale steun van collega’s en leidinggevenden.

Figuur 3.1 Plot van beroepen naar de hoogte van taakeisen (zie horizontale as) en de mate van regelmogelijkheden (autonomie; verticale as).

tabel 3.1 plot beroepen

Figuur 3.2 Plot van beroepen naar de hoogte van taakeisen bestaande uit kwantitatieve, emotionele en mentale taakeisen, overwerk en conflicten in werk (zie horizontale as), en de mate van regelmogelijkheden (verticale as). Hierbij bestaan de regelmogelijkheden uit autonomie, inclusief tijdsautonomie, en uit sociale steun van leiding en collega’s.

tabel 3.2 plot beroepen

zwaar werk in cijfers

De TNO cijfers over arbeid 2018

Het NEA-rapport

Om de 2 jaar publiceert TNO een overzicht van de kwaliteit van de arbeid in Nederland. 

Hieronder vind je een selectie die Vrooland uit het laatste rapport (2018) heeft gehaald. Voor de zeer geïnteresseerden in trends is ook een selectie uit vroeger jaren toegevoegd (2015).

Er wordt door TNO tweejaarlijks ook een rapport over activiteiten van werkgevers t.a.v. arbeid gemaakt (het WEA-rapport). Dat onderzoek is nu in reconstructie. De wat oudere cijfers zijn te vinden op de TNO-site.

Even een kleine cijfermatige toelichting m.b.v. de NEA-gegevens. Platweg gezegd kan de kwaliteit van het werk in Nederland 30% beter. En zolang dat niet het geval is hebben medewerkers daar fysiek of mentaal last van.

Veel onderzoekers richten zich op de werkwaarden van medewerkers bij het bepalen van de kwaliteit van het werk:
– komt het werk tegemoet aan die waarden?
Uit de cijfers blijkt dat dat op diverse aspecten in 30% van de gevallen niet het geval is.

Maar helaas wordt de fysieke workability van het werk vervolgens vergeten. Dat is ten onrechte. Nog steeds werkt 60% van de beroepsbevolking op VMBO tot MBO niveau waar fysiek zwaar werk en de klassieke aspecten: gedwongen werkhouding, herhaalde beweging, lawaai en gevaar en giftige stoffen dagelijks aan de orde zijn.

NEA factsheet 2019

Lees je de cijfers dan is bij 40 a 50% van de werknemers sprake van een combinatie van fysieke en mentale overbelasting.
Kijk eens naar hier op de 3 volgende pagina’s weergegeven cijfers van het NEA-onderzoek… Je kan er een mooie checklist van bouwen…of nog beter: een aanpakmethode…

cijfers verzuim in Mederland

De verzuimcijfers in Nederland zijn behoorlijk aan het schuiven

De verzuimreferentiecijfers over 2019

[ figuur ]

Bron: CBS en Vrooland Verzuimnormberekenaar 2020

Sinds een jaar of drie is daarbij wat bijzonders aan de hand.

 • De frequentie van het verzuim is met 30% afgenomen
 • Het percentage nulverzuimers is gegroeid van 33 naar bijna 50% 
 • Dat kan ten dele te maken hebben met Het Nieuwe Werken
 • Maar… ook het middellange verzuim is zo ongeveer gehalveerd vergeleken met een jaar of 6 geleden
 • De gestage stijging sinds 2015 is vrijwel geheel te wijten aan het langdurige en zeer langdurige verzuim. Kennelijk zit de griep en gewone problemen beter in de knip. Maar het verdwijnen van vroegpensioenregelingen en het verhogen van de pensioen-leeftijd zijn duidelijk merkbaar.

Wellicht is ook het oplossend vermogen minder groot dan vroeger. Dat vergt andere aandacht: kan de reintegratie niet worden vervroegd en moet er niet meer aandacht komen voor WIA-problematiek?

Wat interessant blijft is dat de verschillen tussen bedrijven met een hoog en laag verzuim groot blijven.

[ tabel vergelijking verzuimcijfers ]

psa werkdrukonderzoek

PSA: Werkdrukonderzoek nader bekeken

De Arbowet verplicht werkgevers om psychosociale arbeidsbelasting, waaronder werkdruk, te voorkomen of beperken. Dat vereist inzicht in de werkdruk in een organisatie, maar hoe onderzoek je dat? Cecile de Roos en Harry Tweehuysen, verbonden aan de Nederlandse Academie voor Arbeidswetenschappen (NAAW), ontwikkelden een aanpak, die door het Ministerie van SZW als best practice is gebruikt in 2014.

Werkdruk valt volgens de Arbowet onder het begrip psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers in Nederland zijn hierdoor verplicht om een beleid
te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Onderdeel van dit beleid is het uitvoeren van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E).

Het doel van een RI&E is om voor grotere groepen mensen de risico’s in kaart te brengen. Hier- bij gaat het om de gemeenschappelijke risico- bronnen te onderzoeken die voor de medewerkers in een team kunnen leiden tot gezondheidsklachten.

artikel werkdruk

Download het hele artikel

Werkdrukonderzoek nader bekeken

Auteurs: Cecile de Roos en Harry Tweehuysen

Verschenen in: M&C 3 2019 

Categorieën PSA
toolbox verzuim

Gereedschapskist leernetwerk verzuimaanpak

Gereedschapskist voor leidinggevenden: 10 suggesties

In het voorjaar van 2013 heeft een aantal verzuim en arboprofessonals van de gemeente Amsterdam besloten gedurende een periode ideeën en ervaringen uit te wisselen.

Om blijvend nut te bereiken is bij de opzet bedacht elke keer een aantal discussies en instrumenten weer te geven. Hierin werden nieuwe ideeën uitgewisseld op basis van het concept “de volwassen arbeidsrelatie”.

Uiteraard werden daarbij ook mogelijke versterkingen van het bestaand beleid opgenomen. De ideeën zijn telkens op één bladzij uitgewerkt zodat die bladzij apart kan worden afgedrukt en uitgereikt.

toolkit

De toolkit Sterk in je werk! voor werknemers

Gereedschapkist voor goed en plezierig werk

Hoe ga je fluitend naar je werk?

Wist je dat mensen met een baan gelukkiger zijn dan mensen zonder werk? En mensen met plezier in hun werk zijn weer gelukkiger dan degenen die er de pest in hebben. Tja en geluk, wie wil het niet?

Hoe zit het met jou? Ga je fluitend naar je werk? En ook fluitend naar huis? Of misschien chagrijnig heen en vrolijk terug? Of, en dat is echt rot, heb je een retourtje lood in de schoenen?

Dit boekje is een werkmaat voor jou: doe-het-zelf-gereedschapskist voor iedereen die werkt.

toolkit

Introductie en toelichting op Powerplay

Adviseren met positieve energie en de volwassen arbeidsrelatie

Succesfactoren bij innovatie, duurzame inzetbaarheid en prestatie
Een werkzaam en integrerend model op basis van de volwassen arbeidsrelatie.

Dit stuk is de toelichting op een praktijkstuk genaamd Powerplay, waarin werkvormen en gesprekstechnieken en – voorbeelden zijn opgenomen.  Het maakt ook onderdeel uit van een grotere set van instrumenten zoals nieuwe verzuim/inzetbaarheidsgespreken, beleidsvoorstellen, implementatie-ondersteuning en, vooral, leermogelijkheden.

verzuim calculator

Berekenaar haalbare verzuimtargets

Haalbare verzuimdoelen vaststellen

. . . .

De berekenaar geeft veel meer dan 1 norm. Uitgaande van het eigens streefdoel van het bedrijf geeft hij informatie over:

 • De kosten van verzuim
 • De te behalen winst
 • Over het verwachte verschil tussen mannen en vrouwen
 • Over leeftijdsgroepen
 • Over de verzuimfrequentie

Het is een klein schatkistje voor analyse en vooruitgang.

flyer MTO

De scan Mens en WerkDynamiek

@Vincent  –> 

Volledige tekst en foto’s plaatsen of een introtekst met download?

 

Het idee: wat is er nodig voor goed werk?
• Verschillende rapportages
• De basis: de Volwassen ArbeidsRelatie
• Over tevredenheid, energie en motivatie
• Wat willen de medewerkers eigenlijk
• Werken aan de toekomst

arbeidsrelatie

De Volwassen ArbeidsRelatie (VAR): sturen op beweging en energie

Professioneel sturen op mens en bedrijf

Het denken over ondernemerschap, leiderschap, bedrijfssucces, kostenbewustheid, innovatie en de inzetbaarheid van medewerkers is in enkele jaren sterk naar elkaar toegegroeid. Ongemerkt is er zelfs een sterke overlap. Voor echt succes is nu een integratie nodig. Dat vraagt om beweging. En om energie.

In dit stukje presentere we enkele handzame modellen die goed bruikbaar zijn voor succes in de praktijk van alledag.

Voor een modern bedrijf is duidelijk dat een goede toekomst vraagt om een balans tussen continuïteit en verandering.

Enerzijds gaat het om de duidelijk kenbare toegevoegde waarde van het werk van alle dag: om de kwaliteit en zinvolheid van product of dienstverlening.

En tegelijkertijd is flexibiliteit nodig om even goed – zo niet beter – te presteren in snel veranderende marktcondities en politiek-maatschappelijk verschuivende panelen.

Beweging en energie in een dynamisch balansmodel

Een van de eerste stappen die je kunt zetten is een stap terug doen en goed kijken naar wat de bedrijfswetenschappen, de managementgoeroes en voorbeeldbedrijven de laatste jaren hebben ingebracht.

Veel daarvan is heel waardevol (ook al omdat er veel goede oude wijn in nieuwe zakken wordt gepresenteerd). Het nadeel is echter dat de verschillende bedrijfswetenschappen niet met elkaar zijn geïntegreerd. Managers en medewerkers worden daarom overspoeld met goed bedoelde waarheden als koeien die in de praktijk maar gedeeltelijk werken.

Hieronder zetten we de meest opvallende even op een rij. Maar wellicht wilt u dat gewoon overslaan en direct doorlezen bij de volgende paragraaf, waarin de essentie staat voor een succesvolle praktijk.

Goede ideeën die maar half werken

 1. Bevlogen medewerkers zijn een zegen voor de zaak. Jazeker. Maar de hardwerkende diesel-medewerkers zijn ook belangrijk. En een gedeelte van de medewerkers is allerminst bevlogen en wacht meestribbelend af op opdrachten van zijn leidinggevende. Hoe krijg je die in beweging en bevlogen?
 2. Sturen op energiebronnen in het werk verhoogt de belastbaarheid van medewerkers. Jazeker. Maar het idee dat de ook aanwezige problemen op het werk dan geen aandacht meer behoeven lijkt een oproep tot een donkere toekomst.
 3. Meer luisteren naar je medewerkers vanuit de visie dat zij waardevolle kennis en ervaring hebben die je niet mag overslaan is zeker waar. Maar dat mag allerminst betekenen dat de eigen rol van managers moet verminderen. Integendeel. Een van de veelbelovende nieuwe ideeën is zelfs gericht op : “narrative leadership”: managers hebben meer succes als ze een sterk en goed en consistent verhaal hebben.
 4. Positieve feedback op goede prestaties doet wonderen. Jazeker. Behalve bij professionals, die krijgen meer energie van uitdaging en facilitering van hun eigen ideeën. Hoe krijg je die van hen en die van jou op één lijn?

 5. Lean management werkt kostenbesparend. Jazeker. Maar de Japanse manier waarop dat vaak wordt uitgevoerd komt neer op standaardisering en een grote scheiding tussen denken en doen. En dat werkt in deze tijd eerst zeker rechts maar daarna even zeker averechts. Lean en innovatie liggen niet in elkaars verlengde. Lean is meer voor nu, innovatie is gericht op morgen. En let daarbij maar op punt 3, dat totaal tegengesteld lijkt te zijn.

 6. Verandering geeft weerstand tenzij in dialoog uitgevoerd. Dat is ook al waar. Dit lijkt een beetje op een andere onliner: mensen willen wel veranderen maar niet veranderd worden. Ook waar. Maar nog meer waar is de zakelijke constatering dat lang niet alle veranderingen rationeel beschouwd goed uitpakken voor iedereen. “Meer doen met minder mensen” is daarvan een duidelijk voorbeeld.

 7. Vitale medewerkers presteren beter. Dat klopt, al gaat het dan om veel meer dan leefstijl. En een andere waarheid is dat de ouderdom wel degelijk met gebreken komt. En soms, maar niet altijd, met verminderde behoefte aan beweging en verandering.

 8. In een puur economische setting komt het actuele belang van het bedrijf het beste tot zijn recht. Een dergelijke Angelsaksische benadering staat echter haaks op de Rijnlandse aandacht voor mensen: dat zijn meer dan economische objecten. Zolang een Rijnlandse benadering voorop staat kan het bedrijfsbelang echter naar de achtergrond verdwijnen. Is er een combinatie van beide economische en sociaal-psychologische visies mogelijk?

Beweging en energie door integratie

De sleutel voor succes zit in de integratie van al de bovenstaande positief bedoelde ideeën. En het slot waarin die sleutel past was al jaren lang bekend en ten onrechte vergeten: de relatie tussen het doel en de ambities van een bedrijf, en de rol, belangen en ambities van managers en medewerkers.

Staat die centraal dan valt ineens alles op zijn plaats.

 • Wat is of zijn de bedrijfsdoelen?
 • Wat drijft de mensen die werken aan het succes en het voortbestaan van het bedrijf?
 • En hoe verhouden ze zich tot die doelen en tot elkaar?
 • Wat is de toegevoegde waarde van die mensen voor het bedrijf?
 • En, binnen dat kader, wat is de toegevoegde waarde van die mensen voor elkaar?
 • Wat voegt hun denken en handelen toe aan het bedrijf? En aan elkaars waarde?
 • En de basisvraag is natuurlijk: hoe krijg je de juiste bewegingen en energie in het geheel?

De antwoorden op die vragen raken de kern van zowel de oude als de nieuwe wijnen,  in welke zakken ze ook worden aangeboden.

 • Managers en leidinggevenden die aandacht hebben voor de medewerkers maar daarbij ook straight zijn over de bedrijfsdoelen en bedrijfsambities staan borg voor de helft van het succes van het bedrijf.
 • De andere helft van de energie en beweging wordt geleverd door medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun werk, hun eigen inzet en het bedrijf
 • De beweging en de energie ontstaan door hun op het werk van vandaag en morgen gerichte krachtige dialoog tussen management en werkvloer

De essentie zit daarmee in de dialoog tussen leiding en medewerker(s) in relatie tot de bedrijfsdoelstellingen.  De ingang daarvoor is het model van de volwassenarbeidsrelatie.

De dynamische en volwassen arbeidsrelatie

De meeste literatuur over arbeid is gericht op thema’s zoals leiderschap, tevredenheid of inzetbaarheid. In onze visie wordt daarbij –zoals eerder gezegd – het doel van de arbeid vergeten.  Pas in een integrerend model  komen de afzonderlijke thema’s  goed tot hun recht.  Die integratie is in een one-liner weer te geven:  leiding en medewerkers sluiten een onderling arbeidscontract af als middel om het doel van een bedrijf te realiseren.  Het model ontstaat vervolgens “vanzelf” door het stellen van de meest essentiële basisvragen:

 1. Wat is het doel van de onderneming /het bedrijf/de afdeling?
 2. Wat mogen leiding en medewerkers van elkaar verwachten t.a.v. het werk dat nodig om dat doel te bereiken?

Eigenlijk hoort hier meteen een derde vraag bij:

 1. Wat is het nut van de producten of diensten die worden geleverd en wat is de invloed van de economische, sociale en technische (markt)condities.

Die derde essentieel vraag is wellicht het belangrijkst.  Of het nu om een ziekenhuis, een overheidsinstelling of een productiebedrijf gaat: allemaal hebben ze te maken met een tweedeling:

 • Kwaliteit, nut en prijs van hun bestaande producten
 • Veranderingen in de behoefte aan hun producten/diensten, economische vooruitzichten, technische ontwikkelingen en veranderende maatschappelijke condities.

Dat levert meteen een goed antwoord op bij vraag in: wat is het doel van bedrijf of afdeling?

Op zijn minst zijn dat er dan twee:

 • Continuïteit: Het bevredigen van bestaande klanten op een manier dat het bedrijf kan voortbestaan
 • Flexibiliteit: Het ontwikkelen van nieuwe producten/diensten om te kunnen blijven bestaan of te groeien.

Het antwoord op de tweede vraag wordt dan iets ingewikkelder. Feitelijk  komt dit neer op een uitbreiding van het in Nederland bestaande formele arbeidscontract met functionele en psychologische aandachtspunten.  Anders dan in andere modellen staan hier steeds tweezijdige relaties centraal. Basaal is het arbeidscontract zoals dat in de wet is geformuleerd:

 1. Formeel: er is een arbeidscontract waarin tegenover de leverplicht van loon de leverplicht van arbeid staat. De werkgever is daarbij verplicht te zorgen voor gezond werk dat past bij de competenties van de werknemer en de werknemer is verplicht redelijke het werk te verrichten en instructies op te volgen.

  Voor een moderne arbeidsrelatie is dat niet genoeg. Werknemers zijn geen te instrueren wezens maar zelfdenkende en verantwoordelijke mensen. Naast de formele arbeidsrelatie is er dan ook een functionele relatie:

 2. Functioneel. De werkgever ziet zijn verantwoordelijkheid voor passende arbeidsmiddelen, scholing, arbeidsomstandigheden en goede verhoudingen. De werknemer ziet zijn verantwoordelijkheid voor een goede inzet, goede prestaties en samenwerking met anderen. In feite gaat het om antwoorden op de vraag: wat is er hier wederzijds nodig om goed te kunnen werken en te presteren.

  Voor beweging en energie is dit niet genoeg. Het gaat immers niet alleen om het actuele werk maar ook om de toekomst.  Vanuit de werkgever gaat het dan om zingeving en flexibiliteit, vanuit de werknemer om motivatie, betrokkenheid en meedenken. We noemen dit de psychologische arbeidsrelatie:

 3. Psychologisch: De werkgever geeft informatie over de prestaties en de kansen en bedreigingen in de markt en vraagt de werknemers om mee te denken over nieuwe mogelijkheden. De werknemer ziet zijn toegevoegde waarde en ziet ook het nut en de mogelijkheden voor zijn toekomstig werk.

In model ziet dat er zo uit:

Het model van de dynamische volwassen arbeidsrelatie


Vraag en waardering van bestaande en nieuwe klanten/afnemers
Technologische en sociale ontwikkelingen
Sterkte en zwakte analyses
Ondernemerschap


Tegenover de leverplicht van loon staat de leverplicht van arbeid
Past de arbeid bij de competenties van de werknemer?
Levert de werknemer de bedongen arbeid?


Wat is er nodig om hier goeds te kunnen werken en presteren?
Wat is het probleemoplossend vermogen van de afdeling?
Wat kan er beter of anders?
Wat mogen leiding en medewerkers hierbij van elkaar verwachten t.a.v. meedenken en meewerken?


Informatie over de prestaties en de waardering bij klanten
Uitwisseling van kennis en ervaringen tbv toekomstmogelijkheden
Feedback op inzet en ideeën
Toekomstgerichte dialoog en participeren bij de implementatie ervan

Professioneel werken aan de mensen die er toe doen: zicht op leidinggevenden en medewerkers.

Leidinggevenden en medewerkers hebben veel gemeen. O.a.: het zijn mensen. En daarom is het onhandig te snel te beginnen over leiderschapskenmerken, werknemerskenmerken, generatie-verschillen of diversiteit. Allemaal nuttige zaken, maar alweer het zijn deel-aspecten die hun plaats en kracht moeten krijgen in het inzicht van een groter en integrerend geheel. Op de vraag wat mensen drijft blijkt dat ze meer gemeen hebben dan in thematisch onderzoek wordt meegenomen.
Het beeld geven we hieronder weer.

VAR schwartz cirkel

Medewerkers in Nederland zitten vrij ingewikkeld in elkaar. In het beeld is goed te zien hoe innerlijk tegengesteld (de diagonalen) mensen zijn. Enerzijds hebben ze behoefte aan een zekere thuishaven, teamverband en gedeelde spelregels (zo doen wij dat hier) aan de andere kant voelen ze zich zeer aangesproken door uitdagingen, zelfstandig werken en individualisme.
Bij leidinggevenden mag een ietwat afwijkend beeld worden verwacht. Met iets minder aandacht voor zekerheid en soms wat meer aandacht voor macht maar vaker voor prestaties.

Het is niet moeilijk om in het bovenstaande beeld bekende concepten als bijvoorbeeld die van Maslow of de Belbinrollen te herkennen. Maar het bovenstaande beeld heeft twee voordelen. Ten eerste is het een bewezen beeld en ten tweede geeft het aan dat het niet gaat om óf-óf maar om én-én-kenmerken.

Uiteraard zijn er verschillen tussen mensen, maar het geeft grote voordelen om juist de tegenstrijdige verbindingen als uitgangspunt te nemen. Het standaardiseren van werk, bijvoorbeeld door leanmanagement is tot op bepaalde hoogte zeker mogelijk, maar als er geen ruimte is voor afwijking en uitdaging wordt het de dood in de pot. Anderzijds leiden te grote en voortdurende veranderingen (of de adhocratie van Quinn) tot verandermoeheid.

Een professionele leidinggevende kan beweging en energie creëren door te waarderen wat goed gaat en tegelijkertijd stimuleren dat mensen worden uitgedaagd waar dat nodig en mogelijk is. We noemen dat: gericht duwen in de richting die de mensen zelf prettig vinden en waar ze goed in zijn..